UAB "GROTA" Analitinėje laboratorijoje nustatomi parametrai

 

  Eil. Nr.

Analitės rūšis

Metodas

V A N D U O

I. MAKROKOMPONENTINĖS SUDĖTIES ANALITĖS

1

Bendroji cheminė analizė

-

  

- anijonai: Cl; SO4; NO2; NO3

Jonų chromatografijos

  

- katijonai: NH4; Ca; K; Mg; Na, bendras kietumas

Jonų chromatografijos

  

- hidrokarbonato jonai

Potenciom. Titravimas

  

- permanganato skaičius

Titrimetrinis

  

- pH

Potenciometrinis

  

- savitasis elektros laidis

Konduktometrinis

  

- anglies dioksidas

Titrimetrinis

  

- ištirpusių mineralinių medžiagų suma, CO3

Apskaičiuojamas

2

Makroanijonų analizė: Cl; SO4; NO2; NO3

Jonų chromatografijos

3

Makrokatijonų analizė: NH4; Ca; K; Mg; Na

Jonų chromatografijos

4

Sausa liekana

Gravimetrinis

5

Savitasis elektros laidis

Konduktometrinis

6

Geležies (II) jonai

Fotometrinis

7

Geležis bendra

Fotometrinis

8

Hidrokarbonato jonai

Potenciom. titravimas

II. ORGANINĖS MEDŽIAGOS IR FIZINIŲ SAVYBIŲ ANALITĖS

9

Permanganato skaičius

Titrimetrinis

10

Cheminis deguonies sunaudojimas pagal bichromatą

Fotometrinis

11

Biocheminis deguonies sunaudojimas per N paras (stipriai užterštam vandeniui)

Skiedimo ir sėjimo

12

Biocheminis deguonies sunaudojimas per N paras (švariam/santykinai švariam vandeniui)

Neskiestų mėginių

13

Drumstumas

Fotometrinis

14

Skendinčios medžiagos

Gravimetrinis

III. ANGLIAVANDENILIAI

15

Aromatiniai angliavandeniliai

: benzenas; toluenas; etilbenzenas; o-, m-, p-ksilenai; 1,2,4-trimetilbenzenai' 1,3,5-trimetilbenzenai

Dujų chromatografijos

16

Bezino eilės angliavandeniliai C6-C10

Dujų chromatografijos

17

Lengvieji angliavandeniliai (benzino C6-C10 ir dyzelino C10-C28 eilės)

Dujų chromatografijos

18

Naftos angliavandenilių indeksas (naftos produktų koncentracija C10-C40 eilės angliavandenilių)

Dujų chromatografijos

19

Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai:

naftalenas, acenaftenas, fluorenas, fenantrenas, antracenas, fluorantenas, pirenas, benz(a)antracenas, chrizenas, benzo(a)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, benzo(a)pirenas, dibenzo(a,h)antracenas, benzo(g,h)

Skysčių chromatografijos

20

Sutrumpinta DAA analizė pagal HN 24:2003:

benzo(b)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, benzo(g,h,i)perilenas, indeno(1,2,3-cd)pirenas, benzo(a)pirenas

Skysčių chromatografijos

21

Halogeniniai angliavandeniliai:

trichlormetanas (chloroformas), 1,1,1-trichloretanas, tetrachlormetanas, trichloretenas, bromdichlormetanas, dibromchlormetanas, tetrachloretenas, 1,2-dibrometanas, tribrommetanas (bromoformas), dichlormetanas, 1,2-dichlore

Dujų chromatografijos

22

Sutrumpinta HA analizė pagal HN 24:2003:

1,2-dichloretanas, trichloretenas, tetrachloretenas ir haloformai: trichlormetanas (chloroformas), bromdichlormetanas, dibromchlormetanas, tribrommetanas (bromoformas), haloformų suma

Dujų chromatografijos

IV. SPECIALIOSIOS ANALITĖS

23

Cianido jonai

Fotometrinis

24

Fenolio skaičius

Fotometrinis

25

SPAM (Anijoninės)

Fotometrinis

26

Azotas bendras

Fotometrinis

27

Boratas bendras

Fotometrinis

28

Fosforas bendras

Fotometrinis

29

Fosfato jonai

Fotometrinis

30

Bromido jonai

Jonų chromatografijos

31

Fluorido jonai

Jonų chromatografijos

32

Ištirpęs deguonis

Titrimetrinis

33

Sieros vandenilis (sulfido jonai)

Fotometrinis

34

Silikato jonai

Fotometrinis

35

Anglies dioksidas

Titrimetrinis

36

pH

Potenciometrinis

GRUNTAS

1

Aktyvus rūgštingumas, pH

1.0 n KCl ištrauka

2

Judrus fosforas

Acetatinė-laktatinė ištrauka

3

Judrus kalis

Acetatinė-laktatinė ištrauka

4

Kjeldalio azotas

Kjeldalio

5

Organinė anglis

Su K2Cr2O7 rūgščioje terpėje

6

Naftos produktai (bendras kiekis)

Svorio

7

Bezino eilės angliavandeniliai

Dujų chromatografijos

8

Naftos angliavandenilių indeksas C10–C40

Dujų chromatografijos

9

Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai:

naftalenas, acenaftenas, fluorenas, fenantrenas, antracenas, fluorantenas, pirenas, benz(a)antracenas, chrizenas, benzo(a)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, benzo(a)pirenas, dibenzo(a,h)antracenas, benzo(g,h)

Skysčių chromatografijo